Handelsbetingelser

Kryta – Oktober 2011


1. Anvendelse og gyldighed
Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser (oktober 2011) for Kryta A/S (herefter benævnt ”Kryta”) gælder for ethvert tilbud, salg og leverance, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, generelle handelsvilkår eller lignende anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Kryta skriftligt har accepteret disse.


2. Tilbud og ordre
Aftale mellem køber og Kryta anses først for indgået ved Krytas fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse eller lignende bekræftelse eller ved effektuering af ordren.


3. Betaling og ejendomsforbehold
Såfremt den i fakturaen angivne betalingsfrist ikke overholdes, forbeholder Kryta sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. Overskrides betalingsfristen, opkræves et rykkergebyr på kr. 100 pr. fremsendt rykker, og køber er desuden forpligtet til at svare rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned, fra seneste rettidige betalingsdato og indtil det skyldige beløb med påløbne renter er Kryta i hænde. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Kryta i købesummen, som ikke er skriftligt anerkendt af Kryta, og er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Kryta forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil hele købesummen, med tillæg af eventuelle renter, er betalt.


4. Priser
Alle priser er eksklusive moms og anden afgift. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelsen og levering sker stigninger i Krytas omkostninger under fremskaffelse af varen, herunder men ikke begrænset til: råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, afgifter til det offentlige, valutakurser eller
andre forhold uden for Krytas kontrol, forbeholder Kryta sig ret til at forhøje prisen tilsvarende. Krytas udgifter til rentegning af produktdokumentation, produktions-grundlag etc. samt ændringer i disse er ikke inkluderet i Krytas priser. Disse omkostninger vil blive opkrævet direkte af Krytas underleverandør eller faktureret ordreafgiver efter regning. Krytas prislister er alene vejledende, og Kryta forbeholder sig ret til uden varsel at ændre disse.


5. Angivelser og oplysninger
Produktinformationer afgives på baggrund af senest modtagne oplysninger fra Krytas leverandører, og Kryta påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Angivelser i produktspecifikationer vedrørende analyseværdier, procentindhold eller blandingsforhold i produkter er at betragte som typiske
værdier eller gennemsnitsværdier, medmindre andet er angivet. Ved afvejninger fra en hovedbatch er Kryta ikke ansvarlig for overholdelse af de originale specifikationer, medmindre køber bestiller efteranalyse, eller varens beskaffenhed har afstedkommet Krytas levering af efteranalyse. Kryta forbeholder sig ret til at foretage ændringer i aftalte specifikationer, såfremt dette kan ske uden ulempe for køber.

 

6. Emballage
Betalt returemballage godtgøres efter gældende takst ved franko returnering til Kryta i hel og genanvendelig stand inden for 3 måneder fra levering. Såfremt levering sker i palle-tank, er køber forpligtet til at returnere denne til Kryta hurtigst muligt. Ejendomsretten til palle-tanke tilkommer Kryta, og såfremt palletanken henstår hos køber ud over 30 dage fra leveringen, kan Kryta kræve betaling af sædvanlig leje. Speciel emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt er aftalt, at dette er inkluderet i prisen.


7. Levering
Med mindre andet er aftalt, sker levering DDU efter seneste INCO-terms. Varer aflæsses ved rampe eller tank efter modtagers instruktion. Køber er ansvarlig for, at alle forhold på det anviste aflæsningssted er lovlige og forsvarlige. Leveringstiden er angivet efter bedste skøn. Kryta er, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, berettiget til at forlænge den aftalte leveringstid med 20 hverdage. I så fald er køber uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid. Såfremt aftalen vedrører successive leveringer, skal hver enkelt leverance betragtes for sig. Køber er således ikke berettiget til at hæve den resterende del af den samlede aftale, såfremt der opstår forsinkelse eller anden misligholdelse ved en delleverance. Såfremt en delleverance forsinkes som følge af omstændigheder som angivet under pkt. 12, er Kryta berettiget til at udskyde leveringstiden for efterfølgende delleverancer med den tid, som hindringen har varet. Kryta skal altid meddele køber ændringer i leveringstiden.

 

8. Varer fremstillet efter købers specifikation
Ved ordre på vare, der er fremstillet på købers specifikation, skal levering af den aftalte mængde +/- 10% anses som kontraktmæssig opfyldelse. Ophører et sådant samarbejde med køber, er køber pligtig til at aftage allerede bestilte og producerede varer, fremstillet efter købers specifikation, til den aftalte pris.


9. Specifikt indkøbte råvarer
Ophører et samarbejde med køber, er køber pligtig til at aftage alle specifikt indkøbte råvarer til kostpris med tillæg af den avance, som råvaren ville blive pålagt, såfremt den indgik i en færdigvare fremstillet efter købers specifikation.


10. Undersøgelsespligt og reklamation
Køber er forpligtet til straks og senest inden 8 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Sådan undersøgelse skal dog altid ske, forinden køber indføjer Krytas produkter i andre produkter. Køber er forpligtet til straks at  reklamere over konstaterede mangler ved skriftlig meddelelse til Kryta. I tilfælde af fejl og mangler, som er opstået i forbindelse med transporten, og som umiddelbart konstateres ved leveringen, er køber forpligtet til at underrette den pågældende transportør samt sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvitterer for de synlige fejl og mangler. Såfremt en leverance er behæftet med fejl eller mangler, som ikke kan konstateres ved ovennævnte undersøgelser, skal køber uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget, skriftligt reklamere til Kryta. Har køber ikke inden 1 måned efter leveringen påberåbt sig eventuelle mangler ved en leverance, kan køber ikke senere gøre manglerne gældende. Retten til at gøre mangler gældende fortabes dog under alle omstændigheder ved indføjning af Krytas produkter i andre produkter. Enhver reklamation  skal indeholde en specifikation af manglen.


11. Ansvar
Krytas ansvar for mangler er begrænset til omlevering, efterlevering eller afhjælpning. Kryta kan dog vælge at kreditere køber et beløb, som ikke kan overstige den mangelfulde leverances pris eksklusive moms. Kryta er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, mistet besparelse,  tredjemands tab eller andet indirekte tab. Krytas ansvar for en leverance er desuden i alle tilfælde beløbsmæssigt begrænset til fakturaprisen for den enkelte leverance.


12. Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Kryta, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: mobilisering, krig, blokade, oprør, uroligheder, strejke, lock-out, energikrise, vareknaphed, brand, epidemi, stats-indgreb, herunder nægtelse af eksport- og importbevilling og indførelse af deponeringsordninger samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og andre omstændigheder, som Kryta ikke har indflydelse på. I disse tilfælde er Kryta berettiget til efter eget valg at annullere ordren, eller en del af ordren, uden at dette skal betragtes som misligholdelse, eller at levere, når opfyldelseshindringen er ophørt. Varer en opfyldelseshindring ud over 60 dage, er køber dog berettiget til erstatningsfrit at træde tilbage fra aftalen eller – i tilfælde af successiv levering – den forsinkede delleverance, idet Kryta samtidig er ansvarsfri.


13. Returnering
Solgte varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og fremsendt til Kryta i original, ubrudt emballage for købers regning og risiko.


14. Produktansvar
For produktansvar er Kryta ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Kryta fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag. Kryta er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. Kryta er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Kryta ikke ansvarlig for hjemtagelses- eller bortskaffelsesomkostninger, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I den udstrækning, Kryta måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Kryta skadesløs i samme omfang, som Krytas ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.


15. Lovvalg og værneting
Enhver uenighed mellem Kryta og køber i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret og med Krytas hjemting som værneting.