Code of conduct

 

Det er vores ambition, at vi hele tiden udvikler os som virksomhed, uden at gå på kompromis med princippet om at være en ansvarlig virksomhed.

Vores adfærdskodeks beskriver, hvordan vi alle skal agere for at drive vores virksomhed på en etisk, social og miljørigtig måde.

 

 

GENERELLE PRINCIPPER

Krytas forretning er baseret på tætte og langsigtede relationer til kunder og leverandører. Vi stræber efter at blive betragtet som en troværdig, langsigtet og pålidelig samarbejdspartner. Derfor er det vigtigt for os, at have høje krav til integritet og etik. Kryta skal overholde gældende love og regler, og vælger at samarbejde med leverandører, som deler vores principper. Vores principper tager udgangspunkt i retningslinjerne fra UN Global Compact.

 

MENNESKERETTIGHEDER

Alle, som direkte eller indirekte arbejder for Kryta, har ret til, at deres grundlæggende menneske-rettigheder opfyldes i overensstemmelse med FN's generelle menneskerettighedserklæring.

 

Ansættelsesvilkår

De ansættelsesvilkår, herunder løn og arbejdstider, som tilbydes vores medarbejdere, skal mindst opfylde minimumskravene i den nationale lovgivning og overenskomster. Alle medarbejdere skal have skriftlige ansættelseskontrakter og informeres om ansættelsesvilkårene. Løn, arbejdstider og vilkår skal være fair og rimelige.

 

Arbejdsmiljø

Vi stræber efter at være en respekteret arbejdsgiver og løbende forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi skal sørge for et godt arbejdsmiljø set ud fra en fysisk, psykisk og social synsvinkel samt stræbe efter at være en attraktiv arbejdsgiver. De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal stilles til rådighed, herunder relevant information. Relationen til og mellem medarbejderne skal være baseret på gensidig respekt. Vi skal, som minimum, overholde nationale sundheds- og sikkerhedslove samt de sundheds- og sikkerhedsbestemmelser, som følger af indgåede aftaler og/eller overenskomster.

 

Børnearbejde

FN's konvention om børns rettigheder, ILO's konvention om mindstealder for adgang til beskæftigelse og ILO's konvention om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde udgør retningslinjerne for al vores virksomhed.

Disciplinære foranstaltninger

Medarbejderne skal behandles med respekt og værdighed. Ingen medarbejder må under nogen omstændigheder udsættes for korporlig afstraffelse eller andre former for fysisk, seksuel eller psykologisk afstraffelse, chikane eller tvang. Der må ikke foretages fradrag i lønnen som disciplinær straf, medmindre dette er omfattet af en kollektiv overenskomstaftale eller sker i henhold til lov.

 

Foreningsfrihed

Medarbejderne skal have frihed til at udnytte deres lovbestemte ret til at være medlem af, etablere eller arbejde for organisationer, der repræsenterer deres interesser som arbejdstagere.

 

Ligestilling, mangfoldighed og diskrimination

Vi tillader ikke diskrimination eller chikane af nogen art. Krytas medarbejdere skal have lige udviklingsmuligheder uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, handicap eller andre særegne kendetegn. I de tilfælde hvor der f.eks. er lønforskelle mellem mænd og kvinder med ens arbejdsopgaver, skal vi aktivt arbejde for at udligne dem.

 

Tvangsarbejde

Vi accepterer ikke tvangsarbejde eller ufrivilligt eller ulønnet arbejde af nogen art. Det gælder også aftaler under tvangsmæssige forhold og anvendelse af illegal arbejdskraft. Vi accepterer heller ikke metoder, der begrænser medarbejdernes frie bevægelighed. Ingen må mod sin vilje fastholdes i arbejde.

 

Politisk engagement

Vi er politisk neutrale. Navnet Kryta må ikke anvendes til at fremme politiske partiers eller kandidaters interesser.

FORRETNINGSETIK

Antikorruption

Vi accepterer ikke korruption, bestikkelse eller unfair konkurrencebegrænsende tiltag. Indkøb, salg og markedsføring af vores produkter skal foregå professionelt og i overensstemmelse med relevante love og regler. Vi overholder gældende love og regler om antikorruption. Betingelser for rabatter, provisioner og bonusser skal være rimelige og oplyses skriftligt. Vi må ikke tilbyde eller give betaling eller anden godtgørelse til personer eller organisationer med det formål at få personen eller organisationen til at indlede eller bevare en forretningsrelation til vores virksomhed. Vi må ikke direkte eller indirekte forlange eller acceptere nogen form for betaling eller anden godtgørelse med det formål at indlede eller bevare en forretningsrelation.

Konfliktområder

Vi skal sikre, at ingen af vores forretninger på nogen måde støtter krig, konflikter, narkotika eller slavehandel. Dette omfatter også anvendelse af konfliktmineraler.

 

Krytas ejendom og ressourcer

Vi respekterer andre virksomheders aktiver og beskytter vores materielle og immaterielle aktiver mod tab, tyveri, uautoriseret adgang og misbrug. Krytas ejendom og ressourcer må ikke bruges til personlig vinding, i bedragerisk øjemed eller på anden utilbørlig måde.

 

Kunder og leverandører

Vi stræber efter at tilbyde produkter, som opfylder eller overgår kundernes forventninger. Vi baserer relationen til vores forretningspartnere på sunde forretnings- og markedsmæssige metoder, høje etiske standarder samt fair og klare aftaler.

 

Upartiskhed og interessekonflikter

Krytas forretningsrelationer skal være upartiske, og alle forretningsmæssige beslutninger skal træffes ud fra Krytas interesser uden hensyntagen til personlige relationer eller fordele. Interessekonflikter mellem medarbejdere og koncernselskaber skal undgås. Medarbejdere må ikke deltage i aktiviteter, som er i strid med Krytas eller koncernens interesser.

 

Sund konkurrence

Vi støtter fair og fri konkurrence i alle dele af vores virksomhed. Prissamarbejde og markedsopdelinger mellem konkurrenter, prisstyring af forhandlere, innovationsbegrænsning, udveksling af forretningshemmeligheder eller andre konkurrencebegrænsende tiltag er ikke tilladt. I forhold til konkurrenter må Krytas medarbejdere bl.a. ikke diskutere opdeling af markeder, priser eller andre vilkår eller omkostninger, der kan påvirke priser. Hvis en konkurrencemyndighed foretager et uanmeldt kontrolbesøg, skal medarbejderne samarbejde med myndighedernes repræsentanter og må ikke på nogen måde hindre kontrollen.

 

Regnskabsføring og rapportering

Alle økonomiske transaktioner skal bogføres og rapporteres i overensstemmelse med almindelig anerkendte regnskabsprincipper.

 

SAMFUND

Kommunikation

Vi fører en åben dialog med alle samarbejdspartnere. Vi svarer på henvendelser fra udenforstående og kommunikerer med de berørte parter på en konkret og effektiv måde. Forretningsrelaterede spørgsmål kan rettes til Kryta på info@kryta.dk.

 

 

 

Miljøansvar

Kryta arbejder aktivt for løbende at reducere den direkte og indirekte miljøpåvirkning. Miljøhensyn skal inddrages i alle vigtige beslutninger med det formål at skabe langsigtet værdi for Krytas kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet generelt.

 

Skat

Kryta skal overholde skattelovgivning og skatteregler, i alle lande hvor der drives virksomhed.

 

ANVENDELSE OG OVERHOLDELSE

Anvendelse af adfærdskodekset

Vi kræver, at alle medarbejdere overholder adfærdskodekset. Den administrerende direktør i Kryta har ansvaret for at implementere adfærdskodekset, informere sine medarbejdere om deres rettigheder og forpligtelser og sikre, at medarbejdere overholder adfærdskodekset.

Kryta kræver at leverandørerne tilslutter sig denne Code of Conduct eller kan dokumenterer et eget adfærdskodeks, med tilsvarende hensigter.

 

Overholdelse af adfærdskodekset

Hver enkelt medarbejder i Kryta har ansvaret for at rapportere eventuelle tilfælde af bedrageri eller anden kriminel adfærd. Konstaterede overtrædelser af vores adfærdskodeks fører omgående til disciplinære foranstaltninger – herunder afskedigelse og/eller retslige skridt ved mere alvorlige fravigelser. Vi opfordrer medarbejderne til at rapportere om forhold, der kan være i strid med Krytas adfærdskodeks, til den overordnede leder eller bestyrelsen.